නිබන්ධන වීඩියෝව

NeoDen YY1 හි නිබන්ධන වීඩියෝ

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- ගොනු ආනයන වැඩසටහන

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- තොග පෝෂක සැකසීම

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- නම්‍යශීලී පෝෂක IC

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- නම්‍යශීලී පෝෂක නල

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- නම්‍යශීලී පෝෂක කෙටි පටිය

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ----ටේප් පෝෂක

NeoDen YY1 නිබන්ධනය---- සවිකිරීමට පෙර පෙරදසුන් ආකාරයෙන් ගැලපීම

NeoDen YY1 නිබන්ධනය----පළමු අත්හදා බැලීම

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- තුණ්ඩ වෙනස් කිරීම

NeoDen YY1 නිබන්ධනය----පැනලීකරණය කරන ලද පුවරු සැකසීමේ අත්පොත වැඩසටහන

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ----උස තෝරන්න

NeoDen YY1 නිබන්ධනය ---- PCB මූලාරම්භය යළි පිහිටුවන්න

NeoDen 3V හි නිබන්ධන වීඩියෝ

NeoDen3V පාඩම් වීඩියෝ Part1- ඛණ්ඩාංක ගොනුව ආනයනය කරන්න

NeoDen3V පාඩම් වීඩියෝ 2 කොටස - අතින් ක්‍රමලේඛනය

NeoDen3V ඉගැන්වීමේ වීඩියෝ 3 කොටස - අතින් පරීක්ෂණය

NeoDen3V පාඩම් වීඩියෝ 4 කොටස - අට්ටි සැකසුම

NeoDen 3V PCB තොරතුරු සැකසුම

NeoDen4 හි නිබන්ධන වීඩියෝ

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- සූදානම් කිරීමේ කටයුතු

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- NeoDen4 පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීම

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- PCB සංග්‍රහ සැකසීම

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- පැනල කළ පුවරුව පළමු චිප් සැකසුම

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- ලකුණු ලක්ෂ්‍ය සැකසුම

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- චිප් ලැයිස්තුව

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- පෝෂක සැකසුම්

NeoDen 4 SMT යන්ත්‍රයේ නිබන්ධන වීඩියෝ --- ගොනුවක් තෝරා තබන්න

NeoDen K1830 හි නිබන්ධන වීඩියෝ

NeoDen K1830 Tutorial- පැනල කළ පුවරුවේ ගොනු ආනයනය

NeoDen K1830 Tutorial-Manual වැඩසටහන්කරණය

NeoDen K1830 Tutorial-File තනි පුවරුව ආනයනය කරන්න


ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න: